Aportul imagistic în depistarea atingerii oculare la pacienţii renali

Svetlana Basova, Liliana Fuior-Bulhac, Elena Cepoida
C.M.F. ”Galaxia”

Cuvinte cheie: examen imagistic, afecţiuni oftalmice, hiperparatireoză secundară, insuficienţă renală cronică

Obiectiv: Contribuţie metodelor imagistice la evaluare oftalmologică complexă a pacientului renal
Material şi metode: Pe parcursul anului 2019 în cadrul companiei ”Euromed” au fost evaluaţi imagistic 545 de pacienţi cronic dializaţi prin intermediul radiografiei cutiei toracice în 3 proiecţii. Manifestări osoase în grilajul costal şi vertebrele toracice legate de boala mineral osoasă renală au fost atestate la 379 (69,5%) pacienţi cu repartizare după gradul de severitate 34,7% : 23,6% : 11,2%.
Rezultate: Afecţiunile oftalmologice principale la pacienţii dializaţi cuprind: retinopatie hipertensivă/diabetică/altă, degenerare maculară, glaucom şi cataractă, care se dezvoltă mult mai frecvent în comparaţie cu populaţia generală, hipertensiunea arterială şi diabetul zaharat fiind contribualii principali. În acelaşi timp, studiile recente au demonstrat că intoxicaţia uremică, anemia şi tratamentul prin dializă, legat de administrare cronică a anticoagulanţilor direcţi creşte suplimentar rata acestor complicaţii oftalmologice. Spre exemplu, sindromul ochiului roşu este raportat pe parcursul anului de o pătrime de pacienţi dializaţi (datele Î.C.S. ”BB-Dializă” S.R.L.). Dereglările acuităţii vizuale de diferită geneză au fost raportate de circa 62% de pacienţi, iar probleme periodice oftalmologice – la aproape 90% din pacienţi dializaţi. La pacienţii dializaţi frecvent se dezvoltă hiperparatireoza secundară reducerii ratei de activare renală a vitaminei D. Hiperparatireoza este o complicaţie cunoscută a insuficienţei renale cronice terminale, variantele avansate cu valorile PTH > 800 pg/ml fiind depistate la 45 (11,9%) pacienţi. Sindromul ochiului roşu a fost raportat pe parcursul anului de 42 din 45 de pacienţi, iar reducerea acuităţii vizuale – de 80% din pacienţi. O altă particularitate a fost vârsta medie mai tânără în comparaţie cu cea generală a pacienţilor dializaţi: 42,35±4,34 ani vs 56,96±3,72 ani. Cecitatea a fost diagnosticată la 12 pacienţi, toţi având osteodistrofie renală avansată.
Concluzii: Incidenţa înaltă a problemelor oftalmologice la pacienţii dializaţi sugerează introducerea controlului oftalmologic în evaluare habituală anuală a pacienţilor respectivi. În acelaşi timp, hiperparatireoza secundară poate fi recunoscută ca un factor suplimentar de risc pentru afecţiuni oftalmice la pacienţi cronic dializaţi, în special la cei tineri.

Imaging contribution to ophthalmic pathology diagnosis in dialysis patients

Svetlana Basova, Liliana Fuior-Bulhac, Elena Cepoida
F.M.C. ”Galaxia”

Keywords: imaging examination, ophthalmic disorders, secondary hyperparathyroidism, chronic renal failure

Objective: Contribution of imaging methods to complex ophthalmological evaluation of the renal patient
Material and methods: During 2019 at “Euromed” ltd 545 chronically dialyzed patients were examined by 3 projections chest X ray. Bone manifestations in the costal lattice and thoracic vertebrae related to renal bone mineral disease were attested in 379 (69.5%) patients with distribution by severity 34.7% : 23.6% : 11.2% (mild – moderate – severe osteodystrophy).
Results: Usual ophthalmological bereavements in dialysis patients include: hypertensive/diabetic/other retinopathy, macular degeneration, glaucoma and cataracts, which develop much more frequently compared to the general population, hypertension and diabetes being the main contributors. At the same time, recent studies have shown that uremic intoxication, anemia and dialysis treatment associated with chronic administration of direct anticoagulants further increase the rate of these ophthalmic complications. For example, red-eye syndrome is reported during the year by a quarter of dialysis patients (data from Î.C.S. “BB-Dializa” ltd). Visual acuity disorders of different genesis were reported by about 62% of patients, and recurrent ophthalmological problems – in almost 90% of dialysis patients. As well, hyperparathyroidism develops secondary to a reduction in the rate of renal activation of vitamin D quite frequently in dialysis patients. Hyperparathyroidism is a known complication of end-stage renal disease, with PTH values > 800 pg/ml characteristic for severe disease being detected in 45 (11.9%) patients. Red-eye syndrome was reported during the year by 42 out of such 45 patients, and a reduction in visual acuity – by 80% of patients. Another peculiarity was the younger average age compared to the general age of dialysis patients: 42.35±4.34 years vs 56.96±3.72 years. Blindness was diagnosed in 12 patients, all with advanced renal osteodystrophy.
Conclusions: The high incidence of ophthalmological problems in dialysis patients suggests regular ocular examination during yearly evaluation of these patients. At the same time, secondary hyperparathyroidism may be recognized as an additional risk factor for ophthalmic disease in chronically dialyzed patients, especially in young people.